کارشناسان گروه

  
کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری (برادران)

 

نام: طاهره فریادی

رشته تحصیلی 

مقطع تحصیلی: کارشناسی

آدرس الکترونیکی:

تلفن:  33752184


کاردانی پیوسته نقشه کشی معماری (خواهران)نام:
 معصومه ابوالحسنی

رشته تحصیلی الهیات 

مقطع تحصیلی: کارشناسی

آدرس الکترونیکی: 

تلفن:  
33752184