اعضای هیات علمی


 

مشخصات اعضای هیات علمی نقشه کشی معاری

 

ردیف

 

نام و نام خانوادگی

 

رشته تحصیلی

 

مرتبه علمی

 

مقطع تحصیلی

 

1

محمد قلیان

 

مهندسی معماری

 

مربی

 

کارشناس ارشد

 

2

فرهام مقدم راد

 

مهندسی معماری

 

مربی

 

کارشناس ارشد

 

3

ملیکا متقی

 

مهندسی معماری

 

مربی

 

کارشناس ارشد

 

4

نوشین کریمی

 

شهرسازی

 

مربی

 

بورسیه دکتری

 

5

محمد مهدی غیایی

 

مهندسی معماری

 

مربی

 

بورسیه دکتری

 

6

رضا فرمهینی فراهانی

 

مهندسی معماری

 

مربی

 

بورسیه دکتری

 

7

علی حسین پور حجاز

 

مهندسی معماری

 

مربی

 

بورسیه دکتری

 

8

محمد باقر خسروی

 

مهندسی معماری

 

مربی

 

دکتری

 

9

محمد رضایی

 

مهندسی معماری

 

مربی

 

کارشناس ارشد

 

10

 

صمد ابراهیم زاده

 

عمران

 

مربی

دانشجوی دکتری