مدیر گروه

 
  کاردانی پیوسته نقشه کشی عمومی

  

نام: کتایون تیموریان

رشته تحصیلی:  طراحی صنعتی

مقطع تحصیلی:
کارشناسی ارشد

آدرس الکترونیکی:

teymoorian@iausr.ac.ir

 تلفن: