اعضای هیات علمی گروه


اعضای هیات علمی گروه نقشه کشی عمومی

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مرتبه علمی

1


کتایون تیموریان


طراحی صنعتی


مربی

2


سارا فردپور


طراحی صنعتی


مربی

3

بهناز خیابانی

طراحی صنعتی


مربی

4

شیده دانشور

طراحی صنعتی


مربی

5


امیر محسن مدنی


مدیرت برنامه ریزی


مربی

6


نفیسه قربانی


طراحی صنعتی


مربی