مدیر گروه


  کاردانی پیوسته مکانیک خودرو، کاردانی ناپیوسته صنایع اتومبیل نام : امیر خرم

رشته تحصیلی:
مکانیک گرایش طراحی کاربردی

مقطع تحصیلی:
دکتری

  آدرس الکترونیکی : 

khorram04@yahoo.com

     تلفن :   33752184