اعضای هیات علمی گروه


 

اعضای هیات علمی گروه مکانیک خودرو

 

ردیف

 
نام و نام خانوادگی 
 


رشته تحصیلی


مرتبه علمی


مقطع تحصیلی

1

ناصرشایگان

مکانیک-Mechanical Industrial Eng.

استادیار

دکتری

2

حسین لطفی جندقی

مکانیک-طراحی کاربردی

استادیار

دکتری

3

حسین ترابیان

مکانیک-خواص متالوژیکی مواد

استادیار

دکتری

4

بهروز همتی

مکانیک-ساخت و تولید

مربی

فوق لیسانس

5

هاشم بابایی منفرد

مکانیک-طراحی کاربردی

مربی

فوق لیسانس 

6

رضا صباغ

مکانیک-تبدیل انرژی

مربی

دانشجوی دکتری

7

امیرخرم

مکانیک-طراحی کاربردی

مربی

دانشجوی دکتری

8

علیرضا نجاتی

مکانیک-طراحی کاربردی

مربی

دانشجوی دکتری

9

محمد فرجی مهیاری

مکانیک-طراحی کاربردی

مربی

دانشجوی دکتری

10

سید زعیم موسوی محمدی

مکانیک-تبدیل انرژی

استادیار

دانشجوی دکتری

11

سید محمد رضا موسوی حکمتی

مکانیک-تبدیل انرژی

مربی

دانشجوی دکتری

12

مریم فلاح عباسی

مکانیک-تبدیل انرژی

مربی

دانشجوی دکتری

13

علی اکبر لطفی نیستانک

مکانیک

مربی

دانشجوی دکتری

14

محمدبیات

مکانیک- طراحی کاربردی

مربی

دانشجوی دکتری

15

سیدعلی صدر واقفی

مکانیک-تبدیل انرژی

مربی

دانشجوی دکتری

16

محمدسامانی

هوافضا-مهندسی فضایی

استادیار

دکتری

17

محسن قدیانی

مکانیک-تبدیل انرژی

مربی

دانشجوی دکتری

18

علیرضا رئوف پناه

مکانیک-تبدیل انرژی

مربی

دانشجوی دکتری

19

قاسم عرب

مکانیک- انرژی

مربی

دانشجوی دکتری

20

زهرا اویسی

مکانیک-ماشین های کشاورزی

مربی

دانشجوی دکتری